அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, September 05, 2005

பணம் இன்றைய உலகில்

பணம் இன்றைய உலகில் நிறைய விளையாடுகிறது.. செய்யும் தொழிலின் நேர்மையும்...அதின் நேர்த்தியும் பணத்தின் முன் காணாமல் போகிறது.நிறைய பணம் என்பது குறிகோளாகி, திறமையான தொழில் என்பது வெறும் வார்த்தை பிரயோகமாகிவிட்டது. பணம் தேடாதவனை "பிழைக்க
தெரியாதவன்" என்று சொல்வதில் யாருக்கும் குற்ற மனப்பாண்மை இல்லை. படிப்பு, தொழில் எல்லாமே பணம் சார்ந்தது. எனில் திறமை மட்டும்
கொண்டவன் பிழைக்க வழி...சமூகம் வழிகாட்டுகிறது. குற்றங்கள் பெருக பெருக..படித்தவனின் திறமை பயத்தை விளைவிக்க தொடங்க..சமூகம்
அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறது...ஒருவன் வாழ்க்கை அடுத்தவருக்கெல்லாம் சரித்திரம். இன்னும் எத்தனை காலங்களோ.. யார் யாரும் இங்கே
சாட்சிகளாக மட்டும்...

No comments: