அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Monday, September 05, 2005

செப்டம்பர் 21ல்

செப்டம்பர் 21ல் இருந்து ஜாகை மாற்றம். பெருநகரங்களின் வாழ்க்கை சுழலில் நுழையும் மனதும் உடம்பும். சென்னை புதிதல்ல எனினும்,
கோவைக்கு ஒப்பிடும்போது கொஞ்சம் வேறுபாடு புரிகின்றது. நண்பர்கள் உண்டு, தொழில் உண்டு, வாழ்க்கை மட்டும்... அதன் போக்கில்.
அடுத்த பரிணாமம் எல்லா வகையிலும் தேவை...அதற்க்கான காலம் அமைய கொஞ்சம் மெனக்கெட வேண்டும். செய்வோம்... அது தவிர,
படிக்கவும் - எழுதவும் - பார்க்கவும் - பழகவும் நிறைய நேரம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன். அவ்வண்ணமே நடக்க கடவ... :)

No comments: